Knjigovodstvo

Knjigovodstvo Računovodska točka Ljubljana – vodenje poslovnih knjig pomemben del poslovanja

Medtem ko je računovodstvo definirano kot skrb za vodenje računov, pa knjigovodstvo pomeni knjiženje v poslovne knjige. Vestno vodenje poslovnih knjig predstavlja osnovo dobrega poslovanja, knjigovodstvo pa nepogrešljivi element dela slehernega podjetnika. Knjigovodske evidence omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe. Obvezni evidenci v malih podjetjih sta glavna knjiga in evidenca osnovnih sredstev. Če podjetje posluje gotovinsko, pa tudi blagajniške evidence.
Podlaga za knjiženje poslovnih dogodkov je knjigovodska listina, npr. račun, dobavnica ali naročilnica, ki je tudi pisni dokaz o nastanku poslovnega dogodka. Glede na način vodenja poslovnih knjig ločimo enostavno in dvostavno knjigovodstvo. Med obema načinoma je razlika v beleženju zneska – enostavno ga zabeleži samo enkrat, dvostavno knjigovodstvo pa ga mora zapisati dvakrat. Samostojni podjetniki in druge fizične osebe se sami odločijo o vodenju knjigovodstva, kjer pa je pomembno izpolnjevanje nekaterih meril.

Računovodska točka Ljubljana – dvostavno knjigovodstvo za pregledno vodenje poslovnih knjig

Dvostavno knjigovodstvo je za večino poslovnih subjektov obvezen sistem vodenja poslovnih knjig, poleg tega je zaradi načina evidentiranja tudi najbolj pregleden. Računovodski servis vodi po omenjenem načinu za vse gospodarske družbe, zavode, društva in tudi samostojni podjetniki uporabljajo večino ta način vodenja.
Pri dvostavnem knjigovodstvu se podatki urejajo tako časovno in kot tudi vsebinsko. Časovno se jih ureja po vrstnem redu nastanka, in se jih skupaj z vsebino vnese v glavno knjigo in v pomožne knjige. V glavni knjigi se mora vsak poslovni dogodek prikazati na dveh mestih. Ta način se uporablja za večino podjetnikov in je za večino podjetij tudi obvezen (odvisno tudi od velikosti podjetja).
Pri enostavnem knjigovodstvu se poslovni dogodki knjižijo v knjigo prihodkov in odhodkov ter v register osnovnih sredstev. Poslovni dogodki se knjižijo še v knjigo terjatev in obveznosti.

knjigovodstvo

Vodenje poslovnih knjig – normiranci

Nekateri samostojni podjetniki se odločijo, da za vodenje poslovnih knjig ne bodo uporabljali enostavnega oz. dvostavnega knjigovodstva, ampak se odločijo za status “normiranca”. V tem primeru se za ugotavljanje davčne osnove lahko vodijo le davčne evidence. Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti normiranca se ugotavlja na način, da se od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirani odhodki. Od vključno 1. januarja 2015 dalje se tako od ustvarjenih prihodkov odšteje 80% normiranih odhodkov.

Iščete dobro knjigovodstvo v Ljubljani? Računovodska točka Ljubljana nudi strokovno in ažurno knjigovodstvo in ostale računovodske storitve za vsa mikro in mala podjetja, ki nimajo organiziranega računovodskega oddelka znotraj svojega podjetja. Obiščite nas.

OBJAVE NA BLOGU

 

OSNOVNI PODATKI

TRGOFON, trgovina in storitve, d.o.o.
Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 601 697

Zakoniti zastopniki

  • Bori Štibernik - Direktorica
  • Aleš Štibernik - Lastnik podjetja